Skip to content
Home » Vores tilgang

Vores tilgang

Et narrativt perspektiv

På krisecenter Vita er vores metodiske udgangspunkt Narrativ Pædagogik, Narrativ Traumepsykologi, samt Narrativ Organisationspsykologi. Det narrative perspektiv kommer derved til udtryk i centrets indsats i forhold til beboerne, samt i centrets overordnede forvaltning af organisation.

Vi har valgt den narrative praksis som fundamentet for arbejdet på Krisecenter Vita, hvilket skyldes dens potentiale for at danne handleevne i menneskers liv.

Med fokus på traditionens metoder; eksternalisering, bevidning, genforfattende samtaler, genforenende samtaler, samt stilladsering, skal den narrative tilgang til beboere og medarbejdere på Krisecenter Vita give ophav til at trivsel og selvstændighed kan udvikle sig i beboerens liv.

Eksternalisering

Eksternalisering giver mulighed for at problemer kan adskilles fra mennesker og blive noget, der kan studeres og manipuleres. I eksternaliseringen bliver det derved muligt for beboer og kontaktpersoner at handle overfor de problemer, som har fået for stor magt i en beboers liv.

Bevidning

I bevidning findes både muligheden for at finde styrke gennem et fællesskab, som bærer vidne til ens livsomstændigheder og handlinger, og endvidere er der mulighed for at blive klogere på eget liv og træffe beslutninger som har den effekt man ønsker. Det helt centrale ved bevidningen er dog dens potentiale for at give kraft, eller stemme til de aspekter af beboerens liv, som har været undertrykt eller negligeret under krisens tilstedeværelse. Bevidning bruges generelt som grundsten for alle samarbejder på Krisecenter Vita. Der afholdes ugentlige gruppesessioner hvor der vil blive praktiseret strukturerede, formelle bevidninger. Disse grupper ledes af en kontaktperson.

Genforfattende samtaler

Genforfattende samtaler giver mulighed for at beboeren kan genvinde rollen som ledende beslutningstager i eget liv. Genforfattelse finder sted i alle interaktioner på centeret, både mellem beboer og kontaktperson/ledelse, samt mellem ledelse og kontaktperson.

Genforenende samtaler

Genforenende samtaler indeholder muligheden for at forstærke beboerens relation til vigtige og betydningsfulde personer, steder eller objekter, som kan støtte dem i at genvinde kraften og handleevnen i eget liv. Dette praktiseres både i mere strukturerede samtaler og i den daglige kommunikation på centeret.

Stilladsering

Stilladsering er inddraget som metode, da denne har potentiale for at danne en bevidsthed i beboeren om at kunne tage handling i eget liv. Videre er stilladsering bærende praksis i målsætning og projektplansudvikling på centeret, som tidligere beskrevet.

Den narrative praksis i hverdagen på Krisecenter Vita

Som beboer vil man stifte bekendtskab med de narrative metoder igennem flere praksisser. Gennemgående vil beboer og kontaktperson, på baggrund af den narrative ideologi, mødes i et ligeværd, hvor beboeren sættes i centrum og kontaktpersonen og dennes værdier, indtager en decentral position.

Der vil i det daglige findes strukturerede samtaler, der alle følger narrative samtalekort. De strukturerede samtaler er følgende:

Refleksionssamtaler: Der vil ugentligt afholdes refleksionssamtaler, hvor beboeren gives mulighed for at reflektere over dennes projekt mod et liv uden krise. Det vil til refleksionssamtalerne være muligt for beboeren at udfylde deres trivselskurve.

Bevidningsgruppe: Alle beboere har mulighed for at deltage i de ugentlige bevidningsgrupper. Grupperne vil være faciliteret af en kontaktperson og være åbne for beboere på Krisecenter Vita.

Statusmøder: Hver tredje måned vil kontaktperson, ledelse og beboeren have et formelt statusmøde. Mødet giver mulighed for at beboeren kan gøre status over eget liv, samt at der kan udarbejdes hvad vi har kaldt en ’Fortids- og fremtidsrapport’, som dokumenterer både hvad der er hændt i de sidste 3 måneder, samt hvad der på baggrund af den dokumenterede erfaring håbes på, vil ske i de næste 3 måneder.

Professionel-identitetssamtaler:  I samtidens samfund er en stor del af et selvstændigt liv at personer er økonomisk uafhængige. Vi har derfor valgt at tilbyde hvad vi kalder professionel-identitetssamtaler til alle beboere på Krisecenter Vita. Samtalerne vil blive faciliteret af beboerens kontaktperson. Hyppigheden af samtalerne vil variere efter hvor i livet beboeren er. Formålet med samtalerne er at få overblik over hvad beboeren ønsker af sit professionelle liv og hvad der skal til for at beboeren vil kunne realisere disse ønsker.

Eksperimentariet: Alle beboere vil ugentligt kunne deltage i hvad vi har kaldt Eksperimentariet. Eksperimentariet har til formål at give beboere på Krisecenter Vita mulighed for at fordybe sig i relevante emner for mennesker, som er i en bevægelse fra at være i krise til et liv i trivsel. Det vil være ledelsen som vil stå for de ugentlige forsamlinger, som også med fordel kan forstås som en slags mini-konference.

Vi vil livsglæde og retten til at møde op som en selv!

Samlet set bruges metoderne inden for den narrative praksis til at danne mulighed for at beboere på Krisecenter Vita kan udvikle et liv, som de er glade for og som ikke styres af krise og vold.